Điều khoản và điều kiện

EASY PLANET LIMITED, Phòng 3108, 31/F Eight Comm Tower, 8 Sun Yip St Chaiwan, Hồng Kông sở hữu và vận hành một Ứng dụng trên nền tảng Apple và Android có tên là “ezyCourier (“Ứng dụng”)
Việc sử dụng Ứng dụng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây.
1. Định nghĩa và phạm vi áp dụng điều khoản
1.1 Trong các điều khoản và điều kiện này, nếu ngữ cảnh không yêu cầu hiểu khác, các từ và cụm từ sau đây sẽ có nghĩa tương ứng như sau
 “Chi phí” là các khoản phí mà Khách hàng phải trả cho Bên vận chuyển cho mỗi lần Giao hàng;
 “Điều kiện” là các điều khoản và điều kiện này về ezyCourier, bao gồm Các điều kiện vận chuyển;
“Các điều kiện vận chuyển” là các điều khoản và điều kiện được trình bày trong Phụ lục của Các điều khoản và điều kiện ezyCourier này và mỗi Khách hàng và mỗi Bên vận chuyển được coi là đã thông qua như các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng;
 “Hợp đồng” là hợp đồng giữa Khách hàng và Bên vận chuyển ký cho mỗi và tất cả các lần giao một Bưu kiện bao gồm Các điều kiện vận chuyển.
“Bên vận chuyển” là người:
a) đăng ký với ezyCourier là người mong muốn Giao hàng để nhận thanh toán Chi phí và
b) đồng ý tuân thủ và ràng buộc theo Điều kiện này;
“Tài khoản Bên vận chuyển” là tài khoản Bên vận chuyển mở tại ezyCourier và sử dụng để truy vấn các thông tin như số tiền thu được, Hợp đồng cung cấp dịch vụ, v.v...;
“Khách hàng” là người:
a) đăng ký với ezyCourier là cá nhân mong muốn ký Hợp đồng Giao hàng với Bên vận chuyển, cho một Bưu kiện; và
b) đồng ý tuân thủ theo Điều kiện này;
“Tài khoản Khách hàng” là tài khoản Khách hàng mở tại ezyCourier và được sử dụng để tiếp cận dịch vụ do Bên vận chuyển cung cấp;
“Giao hàng” là việc giao Bưu kiện khi thực hiện Hợp đồng từ điểm nhận hàng hoặc điểm mà Khách hàng giao Bưu kiện cho Bên vận chuyển, đến điểm đến của Bưu kiện;
“ezyCourier” là EASY PLANET LIMITED, Unit 3108, 31/F Eight Comm Tower, 8 Sun Yip St Chaiwan, Hồng Kông, công ty đang duy trì Website và Ứng dụng, là một kênh cung cấp và tiếp nhận Dịch vụ của Bên vận chuyển 
“Tài khoản người dùng” là Tài khoản Khách hàng, Tài khoản Bên vận chuyển hoặc cả hai.
1.2 Trong Các điều khoản và điều kiện ezyCourier này, trừ khi có điều gì mà đối tượng hoặc ngữ cảnh yêu cầu khác, hoặc trừ khi có quy định rõ ràng khác:
(a) các Phụ đính và Phụ lục của Thỏa thuận này sẽ được tiếp nhận, đọc và hiểu là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận này, tuy nhiên các tiêu đề và bình luận trong Thỏa thuận này chỉ để thuận tiện hơn và không được đọc và hiểu là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận
(b) các từ số ít cũng bao gồm nghĩa số nhiều và ngược lại;
(c) các từ chỉ một giới tính cũng bao gồm các giới tính khác;
(d) các phần khác của một câu nói hoặc các dạng ngữ pháp của một từ hoặc cụm từ định nghĩa trong Thỏa thuận này sẽ có nghĩa tương ứng;
 (e) khi nói đến một thể nhân cũng bao gồm cả công ty, đối tác, liên doanh, liên kết, doanh nghiệp hoặc pháp nhân và Cơ quan chính phủ;
(f) khi nói đến một phần, khoản, phụ mục, phụ chương, phụ đính hoặc phụ lục là nói đến một phần hoặc một khoản của, và một bên, phụ mục, phụ chương, phụ đính và phụ lục của Thỏa thuận này;
(g) nói đến một đạo luật, quy định, tuyên bố, pháp lệnh hoặc văn bản dưới luật cũng bao gồm mọi đạo luật, quy định, tuyên bố, pháp lệnh hoặc văn bản dưới luật sửa đổi, hợp thành hoặc thay thế chúng, và nói đến một đạo luật cũng bao gồm mọi quy định, tuyên bố, pháp lệnh và văn bản dưới luật ban hành theo đạo luật đó.
(h) nói đến một tài liệu cũng bao gồm các sửa đổi hoặc bổ sung, hoặc thay thế hoặc ban hành mới tài liệu đó;
(i) nói đến một bên trong bất kỳ tài liệu nào cũng bao gồm những người kế nhiệm của bên đó và những người được chuyển nhượng;
(j) nói đến một thỏa thuận cũng bao gồm cam kết, thỏa thuận hoặc thu xếp hoặc cam kết bắt buộc dù ở dạng văn bản hay không;
(k) nói đến tài sản cũng bao gồm mọi tài sản có bất kỳ bản chất nào, bao gồm nhưng không giới hạn, doanh nghiệp, và mọi quyền, doanh thu và lợi ích;
(l) không có quy định giải thích nào áp dụng cho sự bất lợi của một bên vì bên đó chịu trách nhiệm lập thỏa thuận này hoặc một phần của thỏa thuận này;
(m) nói đến thời gian và địa điểm thực hiện nghĩa vụ của một bên tức là thời gian và địa điểm tại Việt Nam;
 (n) các từ biểu thị nghĩa vụ của một người hoặc một bên phải thực hiện một vấn đề hoặc công việc bao gồm nghĩa vụ bảo đảm rằng đã thực hiện và các từ ám chỉ rằng một người hoặc một bên bị hạn chế cũng bao gồm nghĩa vụ không cho phép vi phạm hạn chế đó;
(o) các từ “thuộc Thỏa thuận này”, “trong Thỏa thuận này”, “dưới đây” và “theo đây” và các từ liên quan, khi sử dụng trong Thỏa thuận này, sẽ, khi ngữ cảnh yêu cầu hoặc cho phép, nói đến toàn bộ Thỏa thuận này và không nói đến một điều khoản cụ thể nào của Thỏa thuận này;
(p) khi một hành động cần thực hiện trong thời hạn số ngày nhất định sau hoặc kể từ một ngày được ấn định, thời hạn này sẽ bao gồm và bắt đầu tính từ ngày được ấn định; và
(q) trong trường hợp hai hoặc nhiều người hoặc bên có trong hoặc bao gồm trong bất kỳ câu, thỏa thuận, hiệp ước, điều khoản, quy định và cam kết nào được thể hiện là được lập cho những người hoặc bên đó thì người hoặc bên đó buộc phải thực hiện chung và riêng và các thỏa thuận, hiệp ước, điều khoản, quy định và cam kết được lập bởi hoặc đại diện của người hoặc bên đó sẽ được coi là được lập bởi và ràng buộc người hoặc bên đó cùng nhau và riêng biệt. 
1.3 Các điều khoản này áp dụng cho việc sử dụng Ứng dụng của Khách hàng, Bên vận chuyển hoặc bất kỳ người nào sử dụng Website hoặc Ứng dụng. Không được phép sử dụng các dịch vụ của ezyCourier nếu không chấp thuận tất cả các Điều kiện này. Khách hàng hoặc Bên vận chuyển không được quyền chấp thuận một phần của các Điều kiện này. Mọi Khách hàng và Bên vận chuyển đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Các điều kiện vận chuyển trình bày trong Phụ lục. Nếu Khách hàng hoặc Bên vận chuyển không tuân thủ Điều kiện này, ezyCourier có quyền thu lại tài khoản và đình chỉ hoặc thu lại tất cả các Dịch vụ đối với Khách hàng hoặc Bên vận chuyển đó mà không cần thông báo.
1.4 ezyCourier có quyền sửa đổi Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, ezyCourier có thể thay đổi hoặc sửa đổi Dịch vụ đã cung cấp thông qua trang web, chức năng của trang web và/hoặc trong mục “nhìn và cảm nhận” của trang web tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và không cần chịu trách nhiệm trước Khách hàng hay Bên vận chuyển. Mọi Khách hàng hoặc Bên vận chuyển sẽ được coi là đã chấp thuận Điều kiện sửa đổi trong trường hợp họ sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào cung cấp qua trang web sau khi đã phát hành Điều kiện sửa đổi.
2. Dịch vụ
Tài khoản người dùng
2.1 Để sử dụng Dịch vụ do ezyCourier cung cấp:
(a) mỗi Khách hàng hoặc Bên vận chuyển phải tạo một Tài khoản người dùng và đồng ý cung cấp các thông tin cá nhân mà ezyCourier yêu cầu. Cụ thể, Khách hàng hoặc Bên vận chuyển phải cung cấp họ tên, tuổi, nghề nghiệp, số điện thoại hoặc địa chỉ email hợp lệ. Việc sử dụng trang web chỉ giới hạn cho những người trên 18 tuổi tại thời điểm đăng ký và
(b) Khách hàng hoặc Bên vận chuyển đồng ý và chấp thuận rằng mọi thông tin mà họ cung cấp cho ezyCourier khi lập Tài khoản người dùng và tại bất kỳ thời điểm nào khác là thật, đầy đủ và chính xác về mọi mặt. Khách hàng hoặc Bên vận chuyển cũng đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp cho ezyCourier cũng đều đúng, chính xác và đầy đủ.
ezyCourier không chịu trách nhiệm trước Khách hàng hoặc Bên vận chuyển trong trường hợp các thông tin mà Khách hàng hoặc Bên vận chuyển cung cấp (bao gồm việc để tránh nghi ngờ là Khách hàng hoặc Bên vận chuyển khác) không đầy đủ, không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận. Trừ khi được sự chấp thuận rõ ràng của ezyCourier, mỗi Khách hàng hoặc Bên vận chuyển chỉ được sử dụng giới hạn một Tài khoản người dùng cho mỗi Khách hàng hoặc Bên vận chuyển. Không được lập Tài khoản người dùng thay mặt cho hoặc mạo nhận người khác.
Vai trò của ezyCourier: Phạm vi Dịch vụ
2.2 Phạm vi Dịch vụ ezyCourier cung cấp như sau:
 (a) ezyCourier cung cấp nền tảng cho Khách hàng, là người yêu cầu giao Bưu kiện, để xác định, lựa chọn và đàm phán với và thỏa thuận một Hợp đồng với Bên vận chuyển sẵn sàng thực hiện Giao hàng với một mức Phí thỏa thuận; và
(b) ezyCourier có thể cung cấp nền tảng thanh toán để thu Phí từ Khách hàng và trả cho Bên vận chuyển.
2.3 Mọi Hợp đồng đều chặt chẽ giữa Khách hàng và Bên vận chuyển. ezyCourier không chịu trách nhiệm về bất kỳ Hợp đồng nào cũng như không phải là một bên của Hợp đồng. ezyCourier không chịu trách nhiệm về vi phạm Hợp đồng giữa Khách hàng hoặc Bên vận chuyển, hoặc việc Khách hàng hoặc Bên vận chuyển vi phạm các Điều kiện này. ezyCourier hiện không và sẽ không phải là đại diện cho bất kỳ Khách hàng hay Bên vận chuyển nào. ezyCourier sẽ không liên hệ với bên nào và sẽ không thực hiện biện pháp nào để quản lý Hợp đồng. ezyCourier có quyền thay đổi bất kỳ mặt nào của Ứng dụng hoặc Dịch vụ, có thể bao gồm bổ sung thêm dịch vụ mới (có thể yêu cầu trả tiền), thay đổi về việc rút lại một phần Dịch vụ.
2.4 Mọi điểm nhận hàng và điểm đến cho từng Hợp đồng phải được thỏa thuận trước thông qua Ứng dụng. Bên vận chuyển không nhận Bưu kiện từ bất kỳ địa điểm nào chưa được thống nhất trước với Khách hàng thông qua Ứng dụng.
2.5 Vi phạm các Điều kiện này sẽ khiến Tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc Bên vận chuyển lập tức bị ngừng và Khách hàng và Bên vận chuyển có thể bị hạn chế tiếp cận Dịch vụ.
3. Nghĩa vụ của Khách hàng và Bên vận chuyển
3.1 Mọi Khách hàng sử dụng Dịch vụ do ezyCourier cung cấp đều đồng ý rằng:
(a) mọi Hợp đồng ký với Bên vận chuyển sẽ được điều chỉnh theo Các điều kiện vận chuyển được trình bày trong Phụ lục của Các điều khoản và điều kiện ezyCourier này;
 (b) Khách hàng sẽ cung cấp thông tin chính xác cho Bên vận chuyển về nội dung của Bưu kiện, điểm nhận hàng, thời gian và ngày nhận hàng, điểm đến và các chỉ dẫn đặc biệt khác;
(c) thanh toán khoản Phí đã được thống nhất trước cho Bên vận chuyển trực tiếp hoặc thông qua ezyCourier trước khi Bên vận chuyển nhận Bưu kiện;
(d) thông báo ngay cho Bên vận chuyển về các thay đổi của Hợp đồng. Nếu các thay đổi này dẫn đến tăng Phí mà Khách hàng phải trả thì Khách hàng phải thanh toán các khoản bổ sung đó không chậm trễ; và
(e) các dịch vụ Bên vận chuyển cung cấp không bao gồm vận chuyển người.
3.2 Mọi Bên vận chuyển sử dụng Dịch vụ do ezyCourier cung cấp đều đồng ý rằng:
(a) mọi Hợp đồng ký với Khách hàng sẽ được điều chỉnh theo Các điều kiện vận chuyển được trình bày trong Phụ lục của Các điều khoản và điều kiện ezyCourier này;
(b) Bên vận chuyển sẽ có mặt đúng giờ và đúng địa điểm thỏa thuận với Khách hàng để nhận Bưu kiện và
(d) thông báo cho Khách hàng ngay lập tức về các thay đổi của Hợp đồng, bao gồm việc chậm trễ không thể tránh khỏi khi Giao hàng.
4. Bảo hiểm
4.1 Mặc dù ezyCourier không chịu trách nhiệm gì liên quan đến hoặc đối với bất kỳ điều gì phát sinh từ Hợp đồng, ezyCourier có thể xem xét cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho việc mất mát Bưu kiện cho Khách hàng hoặc các dịch vụ tương tự. Tuy nhiên, việc cung cấp này là không bắt buộc.

5. Thanh toán và Tiền hoa hồng

5.1 Đối với mỗi lần giao bưu kiện, ezyCourier có quyền nhận tiền hoa hồng là 20% phí.

5.2 ezyCourier sẽ cung cấp một trong hai cách thức thanh toán như sau:
a) ezyCourier có thể thu trước từ Khách hàng bằng tiền gửi vào tài khoản một khoản trả trước, khoản này sẽ được khấu trừ như khoản phí phải trả cho Bên vận chuyển để thực hiện Hợp đồng. Trong trường hợp khoản trả trước được khấu trừ theo phương pháp này, khoản phí phải trả cho Bên vận chuyển cho việc Giao hàng sẽ được ezyCourier ghi có vào tài khoản của Bên vận chuyển sau khi khấu trừ các chi phí khác hoặc tiền hoa hồng hoặc
b) mỗi Khách hàng phải trả cho Bên vận chuyển khoản phí giao hàng sau khi nhận bưu kiện. Tiền hoa hồng phải trả cho ezyCourier sẽ được Bên vận chuyển chuyển cho ezyCourier thông qua Tài khoản người dùng chậm nhất là cuối mỗi tuần làm việc. 
6. Tranh chấp
6.1 ezyCourier sẽ cung cấp cho Khách hàng và Bên vận chuyển dịch vụ trực tuyến để giải quyết tranh chấp. Dịch vụ này không ràng buộc. ezyCourier không có nghĩa vụ tìm cách giải quyết tranh chấp và dịch vụ này được cung cấp tùy theo quyết định của ezyCourier và có thể được rút lại bất kỳ lúc nào.
6.2 Nếu tranh chấp không được giải quyết, ezyCourier có quyền giữ lại các khoản mà Khách hàng đã thanh toán (nếu có) cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa giải giữa Khách hàng và Bên vận chuyển hoặc đến khi có quyết định có hiệu lực của tòa án.
7. Xác minh
7.1 Để tăng độ tin cậy, tránh lỗi đánh máy sai hoặc sai số, Khách hàng hoặc Bên vận chuyển có thể xác minh số điện thoại của mình. Khách hàng hoặc Bên vận chuyển có thể thực hiện điều này bằng cách cung cấp cho ezyCourier số điện thoại di động của mình, sau đó Khách hàng hoặc Bên vận chuyển sẽ nhận được tin nhắn SMS với mã số gồm 4 chữ số và có thể được hợp lệ hóa trên trang web. Dịch vụ này có thể miễn phí, trừ chi phí có thể phát sinh do nhà điều hành điện thoại di động của Khách hàng hoặc Bên vận chuyển thu để nhận được tin nhắn SMS.
8. Trách nhiệm pháp lý
8.1 ezyCourier không phải là một bên của bất kỳ Hợp đồng nào giữa Khách hàng và Bên vận chuyển và không phải chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ bên nào trừ khi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh là do sơ suất của ezyCourier.
8.2 ezyCourier không phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do:
a) Khách hàng hoặc Bên vận chuyển cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ;
b) Khách hàng hoặc Bên vận chuyển hủy Hợp đồng;
c) không thanh toán Phí cho Hợp đồng; hoặc
d) Khách hàng hoặc Bên vận chuyển gian lận, xuyên tạc để gian lận hoặc vi phạm trách nhiệm hoặc vi phạm một trong các Điều kiện này trước khi, trong khi hoặc sau khi Giao hàng.
8.3 ezyCourier không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng hoặc Bên vận chuyển về các thiệt hại về kinh doanh, tài chính hoặc kinh tế hoặc thiệt hại do hệ quả hoặc gián tiếp như thiệt hại về danh tiếng, lỗ khi thương lượng, mất lợi nhuận, mất tiền tiết kiệm dự kiến hoặc mất cơ hội phát sinh do Dịch vụ được ezyCourier cung cấp (dù phải chịu hoặc phát sinh do sơ suất của ezyCourier hoặc nguyên nhân khác) 
8.4 ezyCourier không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tin cậy hay đầy đủ của thông tin mà Khách hàng hoặc Bên vận chuyển cung cấp, cũng không chịu trách nhiệm, trách nhiệm pháp lý, tội trạng về bất kỳ hành động, thiếu sót, sơ suất của Khách hàng hoặc Bên vận chuyển phát sinh từ hoặc phụ thuộc vào các thông tin đó.
9. Xóa Tài khoản người dùng
9.1 ezyCourier có toàn quyền và quyền không giới hạn để xóa Tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc Bên vận chuyển mà không cần thông báo nếu Khách hàng hoặc Bên vận chuyển vi phạm một trong Các điều khoản và điều kiện ezyCourier hoặc Các điều kiện vận chuyển.
10. Quyền sở hữu trí tuệ
10.1 ezyCourier có mọi quyền liên quan đến bản quyền dù là quyền vốn có hoặc được cấp. Mọi quyền liên quan đến bất kỳ thương hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký nào (ezyCourier vốn có hoặc được cấp) xuất hiện trên Ứng dụng đều được bảo hộ.
10.2 Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng đều không được làm lại, nhân lên, sao chép, bán, bán lại, cung cấp hoặc khai thác cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của ezyCourier. Các bên không có quyền tách và/hoặc tái sử dụng một cách có hệ thống các phần nội dung của Ứng dụng mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của ezyCourier. Cụ thể, nghiêm cấm sử dụng công cụ khai thác dữ liệu, người máy, hoặc các công cụ thu thập và tách dữ liệu tương tự để tách (một hoặc nhiều lần) hoặc tái sử dụng các phần cơ bản của Ứng dụng.
11. Bồi thường
11.1 Khách hàng và Bên vận chuyển sử dụng Ứng dụng không được xuất bản bất kỳ nội dung nào mang tính phỉ báng, đánh lạc hướng hoặc xúc phạm hoặc bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác (ví dụ, bản quyền). Các nội dung như trên trái với chính sách của ezyCourier và ezyCourier không chịu trách nhiệm về các nội dung như vậy, và người dùng có trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý khác phát sinh và đồng ý bồi thường cho ezyCourier liên quan đến trách nhiệm phát sinh mà ezyCourier phải chịu do các nội dung đó. Tuy nhiên, ngay khi ezyCourier biết về các nội dung vi phạm, ezyCourier phải làm mọi cách có thể để xóa nội đung đó trên Ứng dụng ngay khi có thể.
12. Thay đổi các điều khoản và điều kiện
12.1 ezyCourier có toàn quyền và không giới hạn trong việc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của ezyCourier và các Điều kiện trong Thỏa thuận này mà không cần thông báo trước cho các bên khác, bao gồm Khách hàng và Bên vận chuyển. Các sửa đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày công bố các điều khoản sửa đổi trên Ứng dụng.
13. Luật và phạm vi quyền hạn
13.1 Các điều khoản này được điều chỉnh theo luật pháp của từng quốc gia nơi EzyCourier được vận hành.
 
Phụ lục Các điều khoản và điều kiện của ezyCourier
Điều kiện vận chuyển
1. ĐỊNH NGHĨA
1.1 Trong các Điều kiện này:
 “Ứng dụng” là Ứng dụng ezyCourier cho nền tảng Apple và Android được phát triển và phát hành bởi công ty EASY PLANET LIMITED, Phòng 3108, 31/F Eight Comm Tower, 8 Sun Yip St Chaiwan, Hồng Kông.
 “Người được ủy quyền” là:
 (a) Người nhận hoặc
 (b) một người do Người nhận hoặc Khách hàng chỉ định là người được ủy quyền đối với Bên vận chuyển;
 (c) hàng xóm của Người nhận; hoặc
 (d) người điều hành Cửa hàng liên kết gửi bưu kiện (Parcel Connect Outlet);
 “Hợp đồng” là hợp đồng Giao hàng giữa Bên vận chuyển và Khách hàng;
 “Bên vận chuyển” là người đăng ký là bên vận chuyển với ezyCourier, là người ký hợp đồng với Khách hàng để thực hiện Giao hàng;
 “Khách hàng” là người ký hợp đồng với Bên vận chuyển về việc thực hiện Giao hàng;
 “Hàng hóa nguy hiểm” là đồ uống dễ bay hơi, chất nổ hoặc các hàng hóa khác có bản chất hoặc có thể trở nên nguy hiểm hoặc dễ cháy và các hàng hóa được định nghĩa là hàng hóa nguy hiểm theo các luật hoặc quy định về vận chuyển;
 “Chậm trễ” là việc Bên vận chuyển không giao Bưu kiện hoặc một phần của Bưu kiện trong vòng ba (3) ngày sau ngày giao hàng thỏa thuận; 
 “Giao hàng” là dịch vụ vận chuyển và bàn giao do Bên vận chuyển cung cấp;
 “Địa chỉ giao hàng” là địa chỉ giao Bưu kiện do Khách hàng cung cấp cho Bên vận chuyển;
 “Bưu kiện” là (các) sản phẩm, (các) bưu kiện hoặc hàng hóa mà Khách hàng yêu cầu Giao hàng;
 “Người nhận” là người được Bên vận chuyển cam kết giao Bưu kiện cho người đó;
 “Thông tin Người nhận” là các thông tin sau đây mà Khách hàng cung cấp cho Bên vận chuyển cho mục đích thực hiện Hợp đồng:
a) tên Người nhận;
b) Địa chỉ giao hàng, và
c) nếu Địa chỉ giao hàng là địa chỉ nơi ở hiện tại, thêm số điện thoại di động của Người nhận hoặc trong trường hợp Người nhận không có điện thoại di động, số điện thoại cố định hoặc địa chỉ email của Người nhận, hoặc
d) nếu Người nhận là một công ty đã đăng ký và hoạt động từ địa chỉ hiện tại, số điện thoại di động của đại diện được ủy quyền của công ty hoặc trong trường hợp người đó không có điện thoại di động, số điện thoại cố định hoặc địa chỉ email của người đó; và
 “Nhận hàng ngược” tức là Bên vận chuyển nhận Bưu kiện từ địa chỉ khác không phải địa chỉ của Khách hàng và chuyển cho Khách hàng hoặc tới địa chỉ khác do Khách hàng cung cấp.
1.2 Các từ chỉ (a) số ít sẽ bao gồm số nhiều và ngược lại; (b) một giới tính sẽ bao gồm các giới tính khác; và các từ chỉ “người” sẽ bao gồm cá nhân, pháp nhân (doanh nghiệp hoặc không phải doanh nghiệp), các hiệp hội không phải là doanh nghiệp hoặc công ty hợp danh.
1.3 Các từ Bên vận chuyển, Khách hàng và Người nhận bao gồm cấp lãnh đạo, đại diện, người phục vụ và nhân viên của các bên đó.
2. ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN NÀY
2.1 Các Điều kiện này là một phần của Hợp đồng cùng cấu thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Khách hàng và Bên vận chuyển.
2.2 Khách hàng và Bên vận chuyển đều xác nhận rằng khi ký Hợp đồng, cả Khách hàng và Bên vận chuyển đều không phụ thuộc vào bất kỳ phần trình bày hoặc bảo đảm nào (dù được đưa ra một cách vô tình hoặc sơ suất) không được nêu trong các Điều kiện này.
3. KHÔNG PHẢI BÊN VẬN CHUYỂN THÔNG THƯỜNG
3.1 Bên vận chuyển không phải là bên vận chuyển thông thường và không chịu trách nhiệm như bên vận chuyển thông thường và có quyền quyết định:
 (a) từ chối Giao hàng bất kỳ sản phẩm nào;
 (b) từ chối thực hiện Giao hàng (bất kể việc Giao hàng đã bắt đầu hay chưa), hoặc
 (c) mở các tài liệu, phong bì, gói hàng hoặc các vật chứa khác trong đó hàng hóa được đặt hoặc đóng gói để kiểm tra Bưu kiện nhằm xác định tính chất hoặc tình trạng của hàng hóa và xác định quyền sở hữu hoặc điểm đến của Bưu kiện trong trường hợp giấy gửi hàng hoặc tài liệu xác định hoặc nhãn bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy.
4. BẢO ĐẢM
4.1 Khách hàng bảo đảm rằng:
4.1.1 Thông tin Người nhận là đúng;
4.1.2 Khách hàng được Người nhận ủy quyền cung cấp Thông tin Người nhận;
4.1.3 Khách hàng cam kết:
 (i) là chủ sở hữu hợp pháp của hàng hóa trong Bưu kiện;
 (ii) là đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu hợp pháp, trong trường hợp này Khách hàng bảo đảm rằng Khách hàng có quyền chấp thuận các Điều khoản này thay mặt chủ sở hữu hợp pháp, hoặc
 (iii) một bên vận chuyển đã ký hợp đồng với chủ sở hữu hợp pháp của hàng hóa trong Bưu kiện hoặc đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu hợp pháp để cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng hóa trong Bưu kiện;
4.1.4 hàng hóa được đóng gói đúng cách đủ để chịu được các rủi ro thông thường kèm theo việc Giao hàng phát sinh do tính chất của hàng hóa;
4.1.5 Bưu kiện sẽ sẵn sàng để Bên vận chuyển nhận vào ngày và giờ do Khách hàng ấn định;
4.1.6 việc Khách hàng đã tuân thủ mọi luật lệ và quy định liên quan đến đóng gói và dán nhãn hàng hóa và việc các dấu hiệu và nhãn hiệu của hàng hóa cùng với mô tả, giá trị và các đặc điểm khác cung cấp cho Bên vận chuyển là thông tin chính xác trên mọi khía cạnh trọng yếu;
4.1.7 bất kỳ người nào không phải là Khách hàng và người giao Bưu kiện cho Bên vận chuyển (hoặc Cửa hàng liên kết gửi bưu kiện) hành động với tư cách là người phục vụ hoặc đại lý của Khách hàng và đã được ủy quyền hợp lệ để ký giấy gửi hàng và chấp thuận các Điều kiện này thay mặt Khách hàng;
4.1.8 và Khách hàng không đề nghị vận chuyển hoặc lưu trữ Hàng hóa nguy hiểm hàng hoá cấm/hạn chế vận chuyển, lưu hành theo quy định pháp luật;
4.1.9 Khách hàng không đề nghị vận chuyển hoặc lưu trữ các hàng hóa dễ vỡ ngoài các quy định trong điều 13.2.
4.2 Trong trường hợp Khách hàng vi phạm các bảo đảm theo điều 4.1, Bên vận chuyển có quyền thực hiện những hành động dưới đây mà không phương hại đến các quyền hay biện pháp khắc phục nào khác Khách hàng có thể thực hiện đối với vi phạm bảo đảm hoặc hợp đồng hoặc khác theo các Điều kiện này:
 (a) hủy Hợp đồng (và để tránh nghi ngờ, Khách hàng không được hoàn tiền);
 (b) chấp nhận vận chuyển hàng hóa hoặc Bưu kiện nhưng Khách hàng chịu Rủi ro.
5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN VẬN CHUYỂN
Khách hàng theo đây công nhận và đồng ý rằng:
5.1 trách nhiệm của Bên vận chuyển đối với Bưu kiện sẽ bắt đầu khi:
 (a) Bên vận chuyển quản lý hiện vật Bưu kiện nhận từ Khách hàng;
 (b) Bên vận chuyển quản lý hiện vật Bưu kiện từ Người nhận (trong trường hợp Khách hàng cung cấp dịch vụ hoàn trả và Người nhận trả lại Bưu kiện), hoặc
 (c) Khách hàng để lại Bưu kiện tại địa chỉ của Bên vận chuyển;
5.2 trách nhiệm của Bên vận chuyển đối với Bưu kiện sẽ, theo các điều khoản trong điều 5 này, kết thúc khi:
 (a) Bên vận chuyển không còn quản lý hiện vật Bưu kiện tại Địa chỉ giao hàng (và trong trường hợp Hợp đồng được lập yêu cầu kèm theo Bằng chứng giao hàng, Bên vận chuyển phải có được Bằng chứng đó);
 (b) Bên vận chuyển chuyển việc quản lý hiện vật Bưu kiện sang cho Khách hàng (trong trường hợp Khách hàng cung cấp dịch vụ hoàn trả và Người nhận trả lại Bưu kiện), hoặc
5.3 nếu không giao được đến Địa chỉ giao hàng và Hợp đồng được lập yêu cầu kèm theo Bằng chứng giao hàng, Bên vận chuyển có thể để lại Bưu kiện tại nhà hàng xóm của Người nhận với điều kiện là Bên vận chuyển phải có được Bằng chứng giao hàng và trách nhiệm của Bên vận chuyển đối với Bưu kiện sẽ kết thúc theo đó. Nếu không giao hàng được tại địa chỉ hàng xóm, Bên vận chuyển phải để lại danh thiếp tại Địa chỉ giao hàng và thực hiện các công việc quy định trong khoản 5.4 (c);
5.4 nếu không giao được đến Địa chỉ giao hàng và Hợp đồng không yêu cầu phải có Bằng chứng giao hàng, Bên vận chuyển có thể tùy ý thực hiện các điều sau:
 (a) để Bưu kiện tại một nơi an toàn tại Địa chỉ giao hàng. Để tránh nghi ngờ, nơi an toàn là nơi mà theo ý kiến của Bên vận chuyển:
 (i) sạch sẽ và khô ráo;
 (ii) không tiếp xúc với các yếu tố thời tiết hay vật nuôi, và
 (iii) không phải nơi mọi người đều thấy,
và Bên vận chuyển phải thông báo cho Người nhận bằng danh thiếp và/hoặc thư, điện thoại, tin nhắn, fax hoặc email về việc giao hàng và nơi an toàn của Bưu kiện và trách nhiệm của Bên vận chuyển đối với Bưu điện theo đó sẽ kết thúc, hoặc
 (b) để lại Bưu kiện tại nhà hàng xóm với điều kiện là Bên vận chuyển phải thông báo cho Người nhận bằng danh thiếp và/hoặc thư, điện thoại, tin nhắn, fax hoặc email về việc giao hàng và nơi an toàn của Bưu kiện và trách nhiệm của Bên vận chuyển đối với Bưu điện theo đó sẽ kết thúc, hoặc
 (c) bảo quản Bưu kiện và Rủi ro sẽ do Chủ sở hữu chịu và:
 (i) Khách hàng phải trả mọi phí tổn và chi phí bảo quản phát sinh cho Bên vận chuyển khi Bên vận chuyển yêu cầu; và
 (ii) sau đó Bên vận chuyển có thể giao Bưu kiện cho Khách hàng từ nơi bảo quản với chi phí bổ sung của Khách hàng chỉ với điều kiện là Bên vận chuyển phải thông báo cho Người nhận và/hoặc Khách hàng bằng danh thiếp, thư, điện thoại, tin nhắn văn bản, fax hoặc email về việc sẵn sàng giao Bưu kiện. Để tránh nghi ngờ, trách nhiệm của Bên vận chuyển đối với Bưu kiện sẽ kết thúc sau khi thông báo;
5.5 nếu có thỏa thuận rằng Người nhận sẽ nhận Bưu kiện tại địa điểm của Bên vận chuyển, Bên vận chuyển có thể gửi Bưu kiện cho bất kỳ người nào xuất hiện trước mặt Bên vận chuyển với tư cách là Người nhận hoặc đại diện hoặc người phục vụ của Người nhận và Bên vận chuyển sẽ được coi là đã giao Bưu kiện theo các Điều kiện này nếu như Bên vận chuyển có được Bằng chứng giao hàng từ người đó;
5.6 nếu Bên vận chuyển bị cản trở không thể giao hàng tại Địa chỉ giao hàng chỉ định do không thể tiếp cận an toàn và/hoặc đầy đủ (theo ý kiến hợp lý của Bên vận chuyển), các điều khoản trong các điều 5.4 (b) hoặc 5.4 (c) (với điều kiện là Bên vận chuyển phải thu được Bằng chứng giao hàng trong trường hợp Hợp đồng được lập yêu cầu có Bằng chứng này);
5.7 tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn Hợp đồng, Khách hàng có thể yêu cầu hoặc Bên vận chuyển có thể đề xuất thay đổi Dịch vụ và/hoặc thay đổi các vấn đề khác trong Hợp đồng. Bên vận chuyển phải kiểm tra các ảnh hưởng có thể phát sinh từ các thay đổi yêu cầu hoặc đề xuất đó đối với Dịch vụ, chi phí Dịch vụ và các mặt khác của Hợp đồng và báo cáo ngay cho Khách hàng. Bên vận chuyển không bắt buộc phải đồng ý với các thay đổi đề nghị hoặc đề xuất và cách thức thực hiện Giao hàng sẽ hoàn toàn do Bên vận chuyển quyết dịnh;
5.8 thời gian giao hàng do Bên vận chuyển đưa ra với thiện ý nhưng chỉ là ước tính và thời gian giao Bưu kiện không phải là phần quan trọng nhất của Hợp đồng;
5.9 Bên vận chuyển sẽ không giao Bưu kiện theo điều khoản Thanh toán khi giao hàng nếu Bên vận chuyển chưa nhận được tiền thanh toán. Bên vận chuyển không buộc phải kiểm tra hoặc xác minh việc thanh toán và không chịu trách nhiệm trước Khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác về các tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc hệ quả phải chịu liên quan đến vấn đề này. Việc thanh toán không nằm trong phạm vi chính sách bảo hiểm của Bên vận chuyển và sẽ do Bên vận chuyển đưa ra với Rủi ro do Chủ sở hữu chịu. Để tránh nghi ngờ, phải chuẩn bị sẵn sàng khoản Thanh toán để Bên vận chuyển thu tại thời điểm giao hàng, nếu không, Bên vận chuyển không có nghĩa vụ phải giao Bưu kiện;
5.10 trách nhiệm của Bên vận chuyển chỉ hạn chế theo điều kiện 7; và
5.11 Bên vận chuyển không phải thực hiện Hợp đồng trong trường hợp Thông tin Người nhận hoặc một phần Thông tin Người nhận không chính xác.
6. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC CHẬM TRỄ 
6.1 Theo điều 6.2, Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm (dù là trách nhiệm phát sinh do cam kết, lỗi (bao gồm sơ suất), và vi phạm trách nhiệm pháp lý hoặc khác) về: 
 (a) các tổn thất hoặc thiệt hại về hàng hóa trong Bưu kiện phát sinh trong khi Bên vận chuyển đang phải chịu trách nhiệm về Bưu kiện;

(b) chậm trễ trong việc vận chuyển Bưu kiện phát sinh do sơ suất của Bên vận chuyển.
6.2 Trách nhiệm của Bên vận chuyển hạn chế đối với các hạn mức tài chính áp đặt theo điều kiện 7 trong các Điều kiện này trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên cam kết trước khi bắt đầu vận chuyển.
6.3 Theo điều 6.4, Bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do không tuân thủ các Điều kiện này, bao gồm các loại sau:
 (a) mất thu nhập hoặc doanh thu;
 (b) tổn thất về kinh doanh;
 (c) mất lợi nhuận;
 (d) mất khoản tiết kiệm dự kiến;
 (e) mất dữ liệu; hoặc
 (f) lãng phí thời gian quản lý hoặc làm việc.
6.4 Không có điều kiện nào trong các Điều kiện này loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của Bên vận chuyển đối với:
 (a) tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra do sơ suất của Bên vận chuyển;
 (b) gian lận hoặc xuyên tạc có tính gian lận;
 (c) các vấn đề khác trong đó Bên vận chuyển sẽ vi phạm pháp luật nếu loại trừ hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm.
7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN VẬN CHUYỂN
7.1 Trách nhiệm của Bên vận chuyển được giới hạn theo điều kiện 7 này.
7.2 Bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người nào về Bưu kiện không được cam kết trên cơ sở Bằng chứng giao hàng.
7.3  Trách nhiệm của Bên vận chuyển về các vấn đề quy định trong điều 6.1 sẽ được giới hạn giá trị lớn nhất là 5 (năm) lần chi phí vận chuyển đối với giao hàng tới mọi nơi trong lãnh thổ nước Việt Nam.
8. KHIẾU NẠI
8.1 Bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm về hư hỏng hàng hóa hoặc một phần hoặc toàn bộ Bưu kiện trừ khi:
 (a) thông báo chi tiết về tính chất chung của hàng hóa được Khách hàng gửi cho Bên vận chuyển trong vòng 24 giờ kể từ khi trách nhiệm của Bên vận chuyển đổi với Bưu kiện kết thúc theo các điều khoản của điều 5;
 (b) một Đơn khiếu nại được nộp cho Bên vận chuyển trong vòng mười bốn ngày thông báo theo điều 8.1 (a) (và được Bên vận chuyển xác nhận bằng văn bản khi nhận được); và
 (c) hàng hóa bị hư hỏng sẵn sàng để đại diện Bên vận chuyển kiểm tra trong khoảng thời gian hợp lý sau khi thông báo về khiếu nại theo điều 8.1 (b).
8.2 Theo điều 6.1(b), Bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm về Chậm trễ khi giao toàn bộ hoặc một phần Bưu kiện.
8.3 Bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm về việc mất Bưu kiện hoặc một phần của Bưu kiện nếu Khách hàng không nộp Đơn khiếu nại (được Bên vận chuyển xác nhận bằng văn bản khi nhận được) về mất mát đó trong vòng 120 ngày kể từ ngày giao hàng hoặc nếu ngày giao hàng chưa được thống nhất thì trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên vận chuyển bắt đầu chịu trách nhiệm giữ hàng.
8.4 Trong trường hợp Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm theo điều 6.1 và thanh toán một khoản liên quan theo điều 7.3 hoặc 7.4 ít nhất bằng với giá trị chi phí thay thế Bưu kiện thì khi đó, Bên vận chuyển có quyền giữ lại Bưu kiện.
9. CÁC SỰ KIỆN NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA BÊN VẬN CHUYỂN
9.1 Bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, hoặc Chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên vận chuyển (“Sự kiện bất khả kháng”).
9.2 Sự kiện bất khả kháng bao gồm các hành động, sự kiện, biến cố, thiếu sót hoặc tai nạn nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của các bên và cụ thể là bao gồm (nhưng không giới hạn):
 (a) đình công, đóng cửa tạo áp lực đối với công nhân hoặc các hoạt động công nghiệp khác;
 (b) náo động dân sự, bạo động, xâm lược, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không) hoặc đe dọa hoặc chuẩn bị chiến tranh;
 (c) hỏa hoạn, cháy nổ, bão, lũ lụt, tuyết, động đất, sụt lún, dịch bệnh hoặc các thảm họa khác;
 (d) không thể sử dụng đường sắt, đường thủy, máy bay, vận chuyển bằng xe máy hoặc các phương tiện vận chuyển công cộng và tư nhân khác;
 (e) không thể sử dụng mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân; và
 (f) quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
9.3 Việc thực hiện theo Hợp đồng được coi là bị hoãn lại trong thời gian diễn ra Sự kiện bất khả kháng, và Bên vận chuyển sẽ gia hạn thời gian thực hiện cho khoảng thời gian đó. Nếu Bên vận chuyển xác định rằng Sự kiện bất khả kháng sẽ tiếp tục diễn ra không biết thời gian kết thúc, Bên vận chuyển có quyền hủy Hợp đồng và Bên vận chuyển sẽ thông báo cho Khách hàng sớm nhất có thể trong trường hợp đó.
10. NHÀ THẦU PHỤ
10.1 Bên vận chuyển có thể thuê thầu phụ một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh theo Hợp đồng.
10.2 Trong trường hợp Hợp đồng hoặc một phần của Hợp đồng được thuê thầu phụ, khi đó
 (a) trách nhiệm của nhà thầu phụ sẽ bị giới hạn và/hoặc loại trừ theo các điều kiện vận chuyển của nhà thầu phụ đó (hoặc theo chính sách bảo hiểm của nhà thầu phụ) hoặc theo quy định của luật pháp hoặc hiệp ước quốc tế, hoặc
 (b) các nhà thầu phụ sẽ có lợi ích từ Các điều kiện vận chuyển này và sẽ không phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với Khách hàng hoặc ngoài các nghĩa vụ của Bên vận chuyển theo Hợp đồng và Khách hàng thỏa thuận với Bên vận chuyển rằng sẽ không có khiếu nại nào đối với Hợp đồng thầu phụ hoặc thêm vào hoặc vượt quá các giới hạn và/hoặc loại trừ trách nhiệm quy định trong các Điều kiện này.
11. THANH TOÁN
11.1 Khách hàng phải trả trước Phí vận chuyển của Bên vận chuyển và các dịch vụ khác kèm theo vận chuyển phải trả theo Hợp đồng sau khi nhận Bưu kiện trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của Bên vận chuyển và Hợp đồng không được coi là đã lập đến khi chi phí của Bên vận chuyển đã được thanh toán đầy đủ.
11.2 Khách hàng không có quyền bù trừ các khoản thanh toán đến hạn bởi Bên gửi hàng hoặc cho Bên vận chuyển theo Hợp đồng đối với các khiếu nại của Khách hàng.
11.3 Trong trường hợp Khách hàng lựa chọn thanh toán qua cổng thanh toán do EzyCourier cung cấp, việc thanh toán đó sẽ được coi là Khách hàng đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với Bên vận chuyển theo khoản 11.1 trong đây.
12. QUYỀN LƯU GIỮ VÀ QUYỀN BÁN
12.1 Mọi hợp đồng đều có điều kiện lưu giữ hàng hóa đến khi Khách hàng thanh toán mọi chi phí đến hạn phải trả cho Bên vận chuyển theo Hợp đồng hoặc cho việc Giao hàng và/hoặc bảo quản hàng hóa và các chi phí hoặc phí tổn hợp lý khác phát sinh đối với hoặc liên quan đến việc Giao hàng. Nếu quyền lưu giữ hàng hóa chưa được đáp ứng bằng việc thanh toán trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu thanh toán của Bên vận chuyển thì Bên vận chuyển có quyền bán hàng hóa đã cung cấp với điều kiện là việc bán hàng hóa này được pháp luật cho phép và sau đó trả cho Khách hàng số tiền còn lại sau khi đã trừ mọi chi phí phải trả cho Bên vận chuyển theo Hợp đồng và chi phí khác cho việc Giao hàng cùng với mọi chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến bán hàng hóa và Khách hàng sẽ miễn trừ cho Bên vận chuyển khỏi mọi trách nhiệm liên quan đến hàng hóa, vận chuyển và bảo quản hàng hóa (mà không phương hại đến quyền khiếu nại hoặc các quyền khác mà Khách hàng có thể có đối với Bên vận chuyển phát sinh theo các Điều kiện này).
12.2 Bên vận chuyển không được bán hàng hóa nếu Bên vận chuyển chưa nỗ lực trong phạm vi khả năng của mình (có liên quan đến tính dễ hỏng của hàng hóa nếu phù hợp) để thông báo cho Khách hàng về ý định bán hàng hóa của Bên vận chuyển. Sau đó Bên vận chuyển có thể bán hàng hóa trừ khi Khách hàng có thể bố trí thu hồi hàng hóa hoặc đưa ra chỉ dẫn về việc xử lý và đã thanh toán trong khoảng thời gian hợp lý (được nêu cụ thể trong thông báo), mà không gây ra ảnh hưởng, mọi chi phí chưa thanh toán đề cập đến trong Điều này bao gồm chi phí bảo quản phát sinh trong thời gian giữ lại hàng hóa.
12.3 Trong thời gian đến ngày hết hạn các thời hạn thông báo như trên và thời hạn xử lý hàng hóa theo các điều khoản này, Bên vận chuyển sẽ hoặc có quyền bố trí bảo quản Bưu kiện phù hợp bằng chi phí của Bên gửi hàng. Trong thời gian lưu trữ, hàng hóa sẽ được bảo quản với Rủi ro do Chủ sở hữu chịu và Bên vận chuyển không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa do bất kỳ nguyên nhân gì.
12.4 Trong trường hợp bán hàng hóa theo điều này, Bên vận chuyển phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý để thu được giá trị thị trường của hàng hóa (có thể có những thay đổi không thể tránh được). Nếu hàng hóa không có giá trị thị trường thì Bên vận chuyển có thể xử lý theo các yêu cầu pháp lý có hiệu lực cho hàng hóa đó.
12.5 Trong trường hợp Bên vận chuyển không có được chỉ dẫn khác bằng văn bản, Bên vận chuyển có thể, chỉ đối với Hàng hóa nguy hiểm, tự ý xử lý hàng hóa hoặc trả lại cho Khách hàng. Trong trường hợp này, Bên vận chuyển phải tuân theo mọi yêu cầu pháp lý hiện hành đang có hiệu lực đối với hàng hóa. Các hành động của Bên vận chuyển theo điều này sẽ được thực hiện với rủi ro và chi phí của Khách hàng.
12.7 Nếu Bưu kiện hoặc một phần của Bưu kiện không phải là tài sản của Khách hàng, Khách hàng bảo đảm rằng Khách hàng có quyền cấp cho Bên vận chuyển quyền lưu giữ riêng từ chủ sở hữu. Bên vận chuyển có thể giữ hàng hóa của chủ sở hữu để đổi lại các khoản chưa trả áp dụng cho riêng hàng hóa đó, tuy nhiên, Bên vận chuyển không được bán hoặc xử lý hàng hóa theo bất kỳ cách nào mà không có sự chấp thuận rõ ràng của chủ sở hữu.
13. TÍNH CHẤT HÀNG HÓA (BAO GỒM HÀNG HÓA NGUY HIỂM)
13.1 Khách hàng không được đề nghị vận chuyển hoặc bảo quản Hàng hóa nguy hiểm, hàng hoá bị cấm/hạn chế lưu thông theo quy định pháp luật.
13.2 Nếu, theo ý kiến của Bên vận chuyển, bất kỳ sản phẩm, bưu kiện hoặc hàng hóa nào tạo thành một phần của Bưu kiện trở thành Hàng hóa nguy hiểm/hàng hoá vi phạm quy định pháp luật, Bên vận chuyển có thể hủy, tiêu hủy, bỏ lại hoặc trả lại sản phẩm, bưu kiện hoặc hàng hóa đó mà không phải bồi thường, nhưng với mọi chi phí của Khách hàng và không ảnh hưởng đến các quyền của Bên vận chuyển đối với các chi phí theo các Điều kiện này.
13.3 Khách hàng phải bồi thường và bảo đảm Bên vận chuyển được bồi thường đối với mọi trách nhiệm, chi phí, phí tổn, thiệt hại và tổn thất (bao gồm tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hệ quả, mất lợi nhuận, mất uy tín và mọi khoản tiền lãi, tiền phạt và các chi phí và phí tổn pháp lý và hợp lý khác) phải chịu hoặc phát sinh cho Bên vận chuyển phát sinh từ hoặc liên quan đến việc vi phạm điều 13 này.
13.4 Khách hàng không được đề nghị vận chuyển hoặc bảo quản các hàng hóa dễ vỡ mà không đưa ra được mô tả đầy đủ bằng văn bản về tính chất của hàng hóa.
13.5 Bên vận chuyển có thể tự ý chấp nhận các sản phẩm sau để vận chuyển CHỈ VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ các hàng hóa này KHÔNG NẰM TRONG chính sách bảo hiểm của Bên vận chuyển và được coi là thuộc Rủi ro của Chủ sở hữu.
- sản phẩm có chứa kính, gốm sứ; phụ tùng ô tô cũ;
- hàng dễ hỏng hoặc
- trang sức hoặc hàng hóa có giá trị khác.
13.6 Khách hàng chịu trách nhiệm đóng gói và dán nhãn cho các sản phẩm, bưu kiện hoặc hàng hóa mà Bên vận chuyển đã chấp nhận vận chuyển theo các Điều kiện này. Các hàng hóa mà Khách hàng đ